Home / press /

Newidiadau ym mhoblogaeth fudol Cymru 2001-2011

04 Mar 2014

Arsyllfa Ymfudo Prifysgol Rhydychen yn rhyddhau dadansoddiad cynhwysfawr o’r cyfrifiad yng nghyswllt ymfudwyr yng Nghymru

Cafodd y dadansoddiad cynhwysfawr cyntaf o boblogaeth fudol Cymru ei ryddhau heddiw gan Arsyllfa Ymfudo Prifysgol Rhydychen. Dangosodd fod poblogaeth Cymru a anwyd dramor wedi codi 82% yn y ddegawd ddiwethaf – mwy ar gyfartaledd na’r cynnydd yn Lloegr (61%) a Gogledd Iwerddon (72%), ond llai nag yn yr Alban (93%).

Ym Merthyr Tudful y gwelwyd yr ail gynnydd mwyaf o ran canran ym mhoblogaeth fudol unrhyw ardal neu awdurdod unedol ym Mhrydain Fawr (227%) rhwng 2001 a 2011. Yn yr un cyfnod fe wnaeth poblogaeth ymfudwyr Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd fwy na dyblu, gyda phoblogaeth fudol Caerdydd yn cynyddu 99% i 45,967 – poblogaeth fudol sengl fwyaf Cymru.

Fodd bynnag, dengys y proffil fod cyfran y bobl yng Nghymru yn 2011 a anwyd dramor (5.5%) y gyfran leiaf o unrhyw un o wledydd y Deyrnas Unedig – o gymharu â Lloegr: 13.8%, Yr Alban: 7% a Gogledd Iwerddon: 6.6%. 13% oedd cyfartaledd y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd. At hyn, roedd poblogaeth fudol Cymru’n gyffredinol yn llai na’r poblogaethau hynny yn wyth o naw rhanbarth cyfrifiad Lloegr (y Gogledd-ddwyrain oedd yr eithriad).

Rhoddwyd hwb i dwf poblogaeth fudol Cymru gyda chynnydd sylweddol (1,163%) yn nifer ei phobl a anwyd yng Ngwlad Pwyl – poblogaeth a gynyddodd o 1,427 yn 2001 i 18,023 yn 2011. Bellach, pobl a anwyd yng Ngwlad Pwyl yw grŵp mudol mwyaf Cymru, ac mae 95% o’r bobl sy’n byw yng Nghymru ac a anwyd yng Ngwlad Pwyl yma ers 2001.

Niferoedd a chyfrannau:

Yn 2011, 3,063,456 oedd cyfanswm poblogaeth breswyl arferol Cymru. Roedd oddeutu 5.5% o’r preswylwyr hyn (167,871) wedi eu geni y tu allan i’r Deyrnas Unedig. Mae hyn yn gynnydd o 82% ym mhoblogaeth y wlad a anwyd dramor ers 2001.
Yn 2011, roedd gan 41.6% o’r boblogaeth nad oedd wedi ei geni yn y Deyrnas Unedig basbort y Deyrnas Unedig. Pasbort gwlad y tu allan i’r Deyrnas Unedig oedd gan 51.6%. Nid oedd gan y gweddill (6.8%) basbort.
Yn 2011, Roedd Cymru yn y nawfed safle o ran nifer y boblogaeth a chyfran o boblogaeth y preswylwyr nad oedd wedi eu geni yn y Deyrnas Unedig, a hynny o ddeg rhanbarth Cymru a Lloegr.
Dosbarthiad rhanbarthol:

Ym Merthyr Tudful (227%) a Wrecsam (168%) y cafwyd y cynnydd mwyaf o ran canran ym mhoblogaeth Cymru nad oedd wedi ei geni yn y Deyrnas Unedig. Roedd y cynnydd hwn yr ail a’r wythfed mwyaf mewn unrhyw ardal yng Nghymru a Lloegr rhwng 2001 a 2011.
I bob pwrpas, dyblodd poblogaeth fudol Caerdydd rhwng 2001 a 2011, a chanddi hi oedd nifer uchaf (45,967) preswylwyr Cymru yn 2011 a’r gyfran uchaf ohonynt (13%) nad oedd wedi eu geni yn y Deyrnas Unedig. Yma, hefyd, oedd cartref 27.4% o boblogaeth fudol Cymru o’i gymharu ag 11.3% o gyfanswm preswylwyr Cymru.
Yn Abertawe yr oedd ail nifer uchaf y preswylwyr a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig (17,233), ac yng Nghasnewydd oedd yr ail gyfran uchaf o’r boblogaeth a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig (8.5%).
Yn awdurdod unedol Blaenau Gwent yr oedd poblogaeth leiaf y wlad a anwyd dramor (1,502) a’r gyfran isaf o’r boblogaeth (2.2%). Yn Nhorfaen oedd y cynnydd lleiaf o ran niferoedd (651) a chanran (36.3%)
Roedd mymryn dan 11% o’r holl bobl yng Nghymru a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig i’w briodoli i bobl a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ond nid oedd eu niferoedd yn wastad. Roedd eu cyfran o’r boblogaeth fudol yn llawer uwch mewn rhai ardaloedd, fel Merthyr Tudful (38.5%) ac yn llawer is mewn ardaloedd eraill, fel Bro Morgannwg (3.8%).
Proffiliau ymfudwyr:

Preswylwyr a anwyd yng Ngwlad Pwyl yw’r grŵp mwyaf niferus yng Nghymru o bobl a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig (18,023 o breswylwyr) ac yna breswylwyr a anwyd yn Iwerddon (12,175) ac yna India (11,874).
Roedd preswylwyr a anwyd yng Ngwlad Pwyl yn cyfrif am 11% o gyfanswm poblogaeth Cymru a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig.
Roedd oddeutu 97% o boblogaeth Cymru’n siarad Cymraeg neu Saesneg fel eu prif iaith. O’r 2.9% (84,436) nad oedd, roedd 77% yn medru siarad Saesneg yn dda neu’n dda iawn. 4% yn unig oedd yn methu siarad Saesneg o gwbl. Mae’r lefel hon o allu siarad Saesneg fymryn yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru a Lloegr.
Dywedodd y Dr Carlos Vargas-Silva, yr Uwch Ymchwilydd oedd yn arwain prosiect y cyfrifiad yn yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Bu cynnydd o 82% ym mhoblogaeth fudol Cymru yn y deng mlynedd rhwng 2001 a 2011.”

“Y newid mwyaf oedd y cynnydd yn y boblogaeth a anwyd yng Ngwlad Pwyl – mae’n fwy nag ugain gwaith yr hyn oedd yn flaenorol, a dyma’r grŵp mudol mwyaf yng Nghymru erbyn hyn. Mae hyn wedi bod yn hynod amlwg ym Merthyr Tudful a welodd yr ail gynnydd mwyaf o ran canran yn ei phoblogaeth fudol ym Mhrydain Fawr.”

“Ond mae’n werth nodi mai gan Gymru y mae’r gyfran leiaf o ymfudwyr yn ei phoblogaeth o holl wledydd y Deyrnas Unedig. Oherwydd i Gymru ddechrau gyda phoblogaeth fudol lawer llai na Lloegr – o ran niferoedd a’i chyfran o’r boblogaeth yn gyffredinol – gall twf llai o ran niferoedd fod yn dwf sylweddol fwy o ran canran. Er gwaethaf hynny, bu cynnydd mawr ym mhoblogaeth fudol Cymru, yn arbennig felly yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd.”

Diwedd

Press Contact

If you would like to make a press enquiry, please contact:

Rob McNeil

+ 44 (0)7500 970081
robert.mcneil@compas.ox.ac.uk

 Contact Us 

 Connections 

This Migration Observatory is kindly supported by the following organisations.

  • University of Oxford logo
  • COMPAS logo
  • Esmee Fairbairn logo
  • Barrow Cadbury Trust logo
  • Paul Hamlyn Foundation logo

 Subscribe 

Subscribe to receive emails about research and activities.

You can unsubscribe at any time using the link in the footer of any email we send, or by emailing migrationobservatory@compas.ox.ac.uk.
Your data will be treated in accordance with GDPR guidance.